Wellbeing – niezbędne elementy nowoczesnej organizacji

Pozytywne emocje, dobra atmosfera w pracy, poczucie sensu i wspólnoty, troska o zdrowie oraz dobre samopoczucie w miejscu pracy stają się kluczem do zatrzymania pracowników w firmie oraz wzrostu ich efektywności, lojalności i zaangażowania. Oznacza to, że firmy muszą włożyć więcej starań, aby zadbać o pracowników, którzy mają coraz większą skłonność do zmiany pracy i wyższe oczekiwania.

Jak przy pomocy wellbeingu osiągać cele biznesowe?

Stworzenie środowiska pracy motywującego do działania, rozwijającego, dającego poczucie samorealizacji pracownika, to wyzwanie, przed którym stoją współczesne organizacje. Dzieje się tak, ponieważ pracownicy mogą z dużą łatwością zmieniać miejsca pracy, a nawet branżę. W tej sytuacji firmy muszą dokładać starań, aby zdobyć ich lojalność i zaangażowanie. Dbanie o pracownika to w dzisiejszych czasach nie tylko zapewnienie mu benefitów i prywatnej opieki medycznej, choć oczywiście nadal ma to duże znaczenie. Ważna jest również kultura organizacyjna, czyli stworzenie takiego miejsca pracy, do którego chce się przyjść, gdzie panują oparte na szacunku relacje międzyludzkie, jest wspierające środowisko, które daje perspektywy rozwoju, nie tylko w wymiarze awansu, ale również podnoszenia kompetencji, zdobywania doświadczenia oraz możliwość rozwoju osobistego, gdzie pracownik ma poczucie, że jest ważną częścią organizacji.

Czym jest Wellbeing?

W dosłownym tłumaczeniu na język polski wellbeing znaczy dobrostan, czyli taki stan/sytuacja, w której subiektywnie czujemy się dobrze. Nie ma jednak jednej spójnej definicji wellbeingu. Na podstawie własnych doświadczeń oraz badań naukowych nad dobrostanem Wellbeing Institute stworzył definicję, która obejmuje holistyczne spojrzenie na człowieka i jego potrzeby. W tym ujęciu wellbeing to stan dobrego samopoczucia, w którym człowiek jest uważny na siebie i innych, rozumie swoje potrzeby i działania, realizuje swój własny potencjał, potrafi poradzić sobie ze stresem, buduje odporność psychiczną, odczuwa zadowolenie i radość z życia, uważa siebie za osobę wartościową, a swoje życie za sensowne, docenia siebie, buduje z uważnością wspierające relacje, troszczy się o swoje zdrowie i jest aktywny fizycznie. Jednym zdaniem czuje się dobrze ze sobą.

W związku z tym, iż człowiek zawsze funkcjonuje w różnych systemach, musimy mieć świadomość, że na poziom wellbeingu danej osoby ma wpływ ona sama, poprzez to jak siebie postrzega, a także jej najbliższe otoczenie – rodzina, przyjaciele i znajomi oraz środowisko pracy (patrz rysunek: „Strefy wpływu na wellbeing indywidualny”).

Odpowiedzialnością pracodawcy jest zatem dostarczanie takich rozwiązań, które będą poprawiały wellbeing pracownika w miejscu pracy, a także edukowanie go na temat tego, jakie działania może podejmować w innych sferach życia, aby podnosić ogólny poziom swojego wellbeingu. Dzięki edukacji w tym temacie pracodawca może wpływać pozytywnie na sfery, które nie są związane bezpośrednio z pracą, jednak mają ogromne przełożenie na efekty pracy pracownika. Nie jest bowiem możliwe całkowite oderwanie się od życia osobistego w pracy i odwrotnie.

Strefy wpływu na wellbeing indywidualny

opracowanie Wellbeing Institute

Większość z nas minimum 1/3 naszego życia spędza w pracy, co oznacza, że na nasz poziom wellbeingu znacząco wpływa środowisko, w którym pracujemy. I niestety nie jest to tylko 33% wpływu, a często znacznie więcej. Dzieje się tak, gdy zabieramy pracę do domu czy popołudniami myślimy o tym, co się wydarzyło w pracy. Często też relacje z pracy przenoszą się na naszą prywatną sferę życia. 

Dlatego w interesie pracodawców jest tworzenie takiego środowiska pracy, które buduje wellbeing pracowników. Dzięki temu korzyści osiąga nie tylko pracownik, ale także pracodawca. Pracownik, który dobrze się czuje w miejscu pracy, to pracownik bardziej zaangażowany i wydajny. Sprzężenie jest zatem zwrotne: pracodawca oferuje środowisko sprzyjające wellbeingowi pracownika, a w zamian otrzymuje zaangażowanie i lepsze wyniki finansowe.

Poważnym błędnym przekonaniem, panującym w wielu organizacjach, jest pogląd, że tworzenie wellbeingowej kultury miejsca pracy, która wzbudza zadowolenie pracowników, zmniejsza produktywność. W rzeczywistości jest wprost przeciwnie. Poprawne relacje między pracodawcą a pracownikami zwiększają lojalność, ukierunkowanie na wyniki oraz utrzymanie talentów w firmie. W rezultacie poziom rotacji i absencji ulega zmniejszeniu. Ponadto efektywne zaangażowanie pracowników stanowi dla nich motywację do realizacji wyznaczanych im celów.

Jak tworzyć skuteczne programy wellbeingowe?

Skuteczne programy wellbeingowe powinny być kompleksowe i adresować wszystkie obszary funkcjonowania organizacji. Niestety powszechnym błędem w organizacjach jest wdrażanie rozwiązań tylko w jednym wybranym aspekcie, np. zdrowia, zapominając, że jeżeli pozostałe obszary będą funkcjonowały źle, poziom wellbeingu pracownika podniesie się, ale tylko nieznacznie i krótkotrwale. Oferując świeże przekąski w biurze czy kartę na siłownię, niestety nie rozwiążemy bardziej poważnych problemów wynikających z pracy po godzinach czy niesprawnego systemu komunikacji.

Warto zatem przyjrzeć się organizacji pod kątem obszarów: świadomości, zdrowia, relacji, miejsca pracy, kultury organizacyjnej, a także systemów i procesów (patrz rysunek „Obszary wdrażania wellbeingu w organizacji”).

Obszary wdrażania wellbeingu w organizacji

opracowanie Wellbeing Institute

Dbanie o wellbeing pracowników to wyzwanie dla całego przedsiębiorstwa, a nie tylko dla działu HR. Firmy często zapominają o tym, że liczne benefity, niewątpliwie bardzo cenne, nie zastąpią pracownikom poczucia równowagi między życiem zawodowym i osobistym, satysfakcji z rozwoju, doceniania za osiągnięcia, wpływu na swoją pracę i organizację. Bardzo ważne są także kompetencje liderów, ich troska o zespół, empatia, wsparcie, budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Niejednokrotnie zdarza się bowiem tak, że osoby odchodzące z firmy nie opuszczają miejsca pracy, ale odchodzą od lidera.

Programy wellbeingowe są skuteczne tylko wtedy, kiedy cała organizacja jest wspierająca, nastawiona na człowieka i jego rozwój. Warto zatem na pierwszym miejscu postawić inwestycje w potencjał i możliwości ludzi, w inspirujące oraz wspierające przywództwo, w zmianę stylu zarządzania i komunikacji, a dopiero później w benefity zewnętrzne.

Obecnie, mówiąc o dobrostanie pracowników, czyli o wellbeingu, coraz częściej zwraca się uwagę nie tylko na eliminację czynników stresogennych oraz chorób zawodowych, ale także na poprawienie jakości życia oraz inspirowanie do dbania o własny dobrostan, w każdym z obszarów funkcjonowania człowieka.

Konferencja Wellbeing w praktyce – już 20.03.2019 we Wrocławiu

Doskonałym miejscem na poznanie najnowszych trendów w zakresie wellbeingu

Konferencja „Wellbeing w praktyce. Nowy styl funkcjonowania nowoczesnej firmy”, która odbędzie się odbędzie się 20.03.2019 we Wrocławskim Centrum Kongresowym.

Celem konferencji jest dostarczenie wiedzy, inspiracji, innowacyjnych i praktycznych rozwiązań związanych z dobrostanem pracowników.

Goście specjalni: Beata Kapcewicz, Jakub B. Bączek, Jaro Bieniecki z Raunmageddon oraz

praktycy wellbeingu m.in. z Ikea Industry, Volvo, Velux, Kaufland, North Food, OpsTalent, Wellbeing Institute, odpowiedzą na pytanie:

Jak stworzyć firmę, w której pracownicy są szczęśliwi i zadowoleni, pracują z pasją i zaangażowaniem, są efektywni, lojalni i zmotywowani, a firma osiąga ponadprzeciętne wyniki biznesowe.

Dodatkowo w dniu 21.03.2019 będzie można uczestniczyć w warsztatach związanych z tematyką wellbeingu.  

Więcej informacji na stronie www.wellbeingwpraktyce.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.