Polityka prywatności

Zgoda na przetwarzanie danych użytkownika

Serwis horyzonty.zig.pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających ze strony (dalej jako „Użytkownicy”).

Korzystając z witryny internetowej hortyzonty.zig.pl lub przekazując nam dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszych zasadach oraz we wszelkich stosownych deklaracjach prywatności. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszych zasadach, zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania z witryny internetowej horyzonty.zig.pl.

Dane osobowe

Administratorem Danych Osobowych jest Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy dalej zwana ZIG.

ZIG dba o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

ZIG nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych horyzonty.zig.pl.

Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

Adresy e-mail mogą zostać użyte w celu wysyłki masowej i w tym celu powierzone instytucjom zewnętrznym świadczącym usługi masowej wysyłki e-mail, ale tylko w zakresie aktywności Użytkowników. Tym samym informujemy, że każda instytucja będzie gwarantować bezpieczeństwo i poufność przekazanych danych zgodnie z Ustawą.

Dostęp do danych osobowych

Użytkownik ma prawo przeglądania, poprawiania i aktualizacji danych osobowych, które przekazuje nam za pośrednictwem witryny internetowej speedwaynews.pl, korzystając z mechanizmów przekazywania opinii Serwisu.

Ograniczenia wykorzystywania danych osobowych

Ochrona praw i wolności osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe, jest dla nas priorytetowe. Zapewniamy, że Twoje dane osobowe są bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, by poziom bezpieczeństwa był zawsze na najwyższym poziomie.

W przypadku gromadzenia danych osobowych horyzonty.zig.pl jest zobowiązane do przekazywania zawiadomienie użytkownikowi o sposobie postępowania z jego danymi; posiadania zgody na gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie i przekazywanie danych osobowych użytkownika tylko za jego zgodą, wyraźną bądź dorozumianą, w zależności od istotności danych osobowych, wymagań prawnych oraz innych czynników; przetwarzania danych osobowych użytkownika w sposób odpowiadający celom, dla których je pierwotnie gromadzono lub na które w okresie późniejszym użytkownik wyrazi zgodę; podejmowania działań w celu zapewnienia, że dane osobowe użytkownika są wiarygodne odpowiednio do zakresu ich przeznaczenia, dokładne, kompletne oraz w stosownych przypadkach regularnie aktualizowane; nie wykorzystywania danych osobowych użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego bez umożliwienia użytkownikowi podjęcia decyzji o „rezygnacji z otrzymywania stosownych przesyłek”; ochrony danych osobowych i nieujawniania ich osobom trzecim.

Zabezpieczenie danych osobowych

Serwis horyzonty.zig.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń.

Informacje są przechowywane i przetwarzane przez ZIG z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego i europejskiego prawa.

Gromadzone informacje i sposoby ich wykorzystania

Serwis horyzonty.zig.pl w związku z prowadzoną działalnością zbiera następujące dane: imię, nazwisko oraz adres e-mail.

Wszelkie dane podawane są dobrowolnie przez Użytkownika.

Imię, nazwisko oraz adres e-mail podane przez użytkownika na serwisu horyzonty.zig.pl będą wykorzystywane w celu informowania Użytkownika o aktywności związanej z magazynem Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy (o nowych treściach w serwisie horyzonty.zig.pl, nowych wydaniach kwartalnika Horyzonty oraz innych wydarzeniach związanych z magazynem Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy). W tym celu serwis horyzonty.zig.pl zastrzega sobie możliwość zlecania masowej wysyłki wiadomości e-mail za pośrednictwem zewnętrznych instytucji na zasadach § 1 ust. 4, na co Użytkownik wyraża zgodę.

Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń.

Informacje są przechowywane i przetwarzane przez ZIG z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego i europejskiego prawa.

W niniejszej Polityce Prywatności zawarliśmy sposób wykorzystania informacji, w przypadku chęci podjęcia innych działań prosimy Użytkownika o odpowiednią zgodę.

Udostępnianie danych osobowych

Serwis horyzonty.zig.pl nie sprzedaje danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem swojej witrynie internetowej firmom działającym na rzecz list wysyłkowych bez wyraźnej zgody użytkownika.

Horyzonty.zig.pl może udostępniać dane osobowe użytkownika osobom trzecim, którym zlecamy realizację usług wsparcia na naszą rzecz. Takie osoby trzecie są zobowiązane korzystać z danych osobowych, jakie im udostępniamy, tylko w celu realizacji usług w naszym imieniu oraz traktować dane osobowe użytkownika jako ściśle poufne.

Dane osobowe są zawsze udostępniane na wezwania prokuratury, policji, sądów i instytucji pokrewnych.

Łącza do innych witryn internetowych

Witryna internetowa horyzonty.zig.pl może zawierać łącza do zewnętrznych witryn internetowych. Powyższe łącza udostępnia się w charakterze usługi i nie implikują one jakiegokolwiek zatwierdzenia działań lub treści takich witryn ani żadnych związków z ich operatorami. Nie sprawujemy kontroli nad takimi witrynami internetowymi i nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść, bezpieczeństwo ani praktyki w zakresie prywatności. Zalecamy użytkownikom zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności umieszczonymi w witrynach sieci Web przed korzystaniem z nich bądź przekazywaniem jakichkolwiek danych osobowych.

Kontakt

Użytkownicy serwisu horyzonty.zig.pl mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z redakcją, która obsługuje serwis horyzonty.zig.pl. Adres e-mail do redakcji Horyzontów jest następujący: horyzonty@zig.pl.

Redakcja może przechowywać korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach organizacyjnych i usprawnienia działalności serwisu horyzonty.zig.pl. W niektórych przypadkach kontakt odbywa się bezpośrednio z redaktorem naczelnym, w tym przypadku również korespondencja może być przechowywana w ww. celach.

Postanowienia końcowe

Zakres działalności serwisu horyzonty.zig.pl może z czasem ulegać zmianie i rozszerzeniu, co może wiązać się ze zmianami w niniejszym dokumencie.

Ogłoszenie zmian każdorazowo nastąpi poprzez ich umieszczenie na horyzonty.zig.pl pod adresem http://horyzonty.zig.pl.pl/polityka-prywatnosci.

Zmiany te nie będą się wiązały z możliwością udostępnia czy przekazania wbrew prawu podmiotom trzecim jakichkolwiek danych osobowych posiadanych przez ZIG.

Wszystkie poczynione indywidualne ustalenia z Użytkownikiem mają pierwszeństwo przed Polityką prywatności.